Actualitatea ambasadei

Strategia Guvernului României pentru incluziunea romilor

Guvernul României a aprobat, la 14 decembrie 2011, Strategia de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 2012-2020, care a fost înaintată Comisiei Europene. Acest document vine în întâmpinarea aspectelor agreate la nivelul UE. La iniţiativa Comisiei Europene, în primăvara anului 2011 a fost cristalizat Cadrul european pentru incluziunea romilor care presupune, între altele, ca fiecare dintre statele membre să prezinte strategii sau seturi integrate de măsuri în domeniu, ce să acopere perioada până în 2020. Cadrul european a fost aprobat la reuniunea Consiliului EPSCO din 19 mai 2011 şi confirmat de Consiliul European de vară. România a sprijinit activ elaborarea Cadrului european pentru incluziunea romilor, care creează premizele unei abordări concertate a diferitelor probleme de natură socială cu care se confruntă persoanele de etnie roma. Adoptarea Cadrului semnifică, în acelaşi timp, o recunoaştere a faptului că integrarea economică şi socială a romilor reprezintă o responsabilitate a tuturor statelor membre ale UE.

Strategia Guvernului României este rezultatul eforturilor conjugate ale diferitelor instituţii cu atribuţii în domeniul de referinţă. Documentul a fost elaborat sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi a Agenţiei Naţionale pentru Romi, pe baza contribuţiilor ministerelor de resort şi cu consultarea membrilor societăţii civile. Măsurile prevăzute în strategia guvernamentală română acoperă patru domenii prioritare: educaţia, ocuparea profesională, asigurarea locuinţelor, accesul la servicii de sănătate.

Strategia identifică o serie de măsuri prioritare şi are următoarele obiective sectoriale principale: asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor la educaţie de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învăţământ; promovarea educaţiei incluzive în sistemul educaţional şi combaterea discriminării; stimularea ocupării forţei de muncă a persoanelor aparţinând minorităţii romilor şi stimularea atractivităţii pentru investiţii; creşterea accesului acestor persoane la servicii de sănătate şi, corolar, creşterea speranţei de viaţă; asigurarea de condiţii de locuit decente şi a accesului la servicii publice şi de mică infrastructură; păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii culturale a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor; dezvoltarea de măsuri care să vină în întâmpinarea nevoilor persoanelor din categorii defavorizate, în domenii precum dezvoltarea comunitară, protecţia copilului, justiţie şi ordine publică.

Din perspectiva Cadrului european pentru romi, anul 2012 va fi marcat de evaluarea, de către Comisia Europeană, a strategiilor sau seturilor de măsuri naţionale destinate asigurării incluziunii romilor. În acelaşi timp, 2012 va reprezenta şi debutul aplicării noilor măsuri avute în vedere în fiecare stat membru pe această temă.

Ghiseu consular online

23.02.2017

Cetățenii români care au reședința sau domiciliul în Germania pot accesa site-ul www.econsulat.ro pentru a solicita orice …

Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE

17.12.2019

Programul de burse oferite de statul român, prin Ministerul Afacerilor Externe, cetăţenilor străini, pe baza H.G. 288/1993, …

România- un partener european de încredere, supliment dedicat țării noastre de ziarul german Die Welt și Global FDI Reports

06.12.2019

Die Welt a publicat un supliment dedicat României, realizat în parteneriat cu Global FDI Reports. Suplimentul, intitulat…

În atenţia cetăţenilor români care intenţionează să voteze la alegerile prezidenţiale din 22 – 24 noiembrie la LEIPZIG

12.11.2019

ANUNT În atenţia cetăţenilor români care intenţionează să voteze la alegerile prezidenţiale din 22 – 24 noiembrie …